Có 1 kết quả:

shù shì

1/1

shù shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) standing
(2) vertical