Có 1 kết quả:

shù lì

1/1

shù lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to erect
(2) to set upright
(3) to stand

Một số bài thơ có sử dụng