Có 1 kết quả:

shù qǐ ěr duo ㄕㄨˋ ㄑㄧˇ ㄦˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to prick up one's ears
(2) to strain to hear sth