Có 1 kết quả:

fēng gōng

1/1

fēng gōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) brilliant (exploit)
(2) meritorious (achievement)

Một số bài thơ có sử dụng