Có 1 kết quả:

fēng gōng wěi jì

1/1

Từ điển Trung-Anh

glorious achievement (idiom)