Có 1 kết quả:

fēng hòu

1/1

fēng hòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) generous
(2) ample