Có 1 kết quả:

fēng fù

1/1

fēng fù

phồn thể

Từ điển phổ thông

phong phú

Từ điển Trung-Anh

(1) to enrich
(2) rich
(3) plentiful
(4) abundant