Có 1 kết quả:

fēng fù duō cǎi

1/1

Từ điển Trung-Anh

richly colorful