Có 1 kết quả:

fēng chǎn

1/1

fēng chǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) high yield
(2) bumper crop