Có 1 kết quả:

fēng dēng

1/1

fēng dēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) plentiful harvest
(2) bumper crop