Có 1 kết quả:

fēng yíng

1/1

fēng yíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) well-rounded
(2) plump

Một số bài thơ có sử dụng