Có 1 kết quả:

fēng shèng

1/1

fēng shèng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rich
(2) sumptuous