Có 1 kết quả:

fēng bēi

1/1

fēng bēi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) large inscribed stele
(2) fig. great achievement
(3) imperishable masterpiece

Một số bài thơ có sử dụng