Có 1 kết quả:

fēng shuò

1/1

fēng shuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) plentiful
(2) substantial
(3) rich (in resources etc)