Có 1 kết quả:

fēng yú

1/1

fēng yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) full-bodied
(2) well-rounded
(3) fig. fertile land