Có 1 kết quả:

fēng yù

1/1

fēng yù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) abundance
(2) plenty