Có 1 kết quả:

xiàng xíng wén zì

1/1

xiàng xíng wén zì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pictogram
(2) hieroglyph