Có 1 kết quả:

xiàng zhēng

1/1

xiàng zhēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) emblem
(2) symbol
(3) token
(4) badge
(5) to symbolize
(6) to signify
(7) to stand for