Có 1 kết quả:

xiàng zhēng xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) symbolic
(2) emblem
(3) token