Có 1 kết quả:

xiàng yàng

1/1

xiàng yàng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chỉnh tề, nghiêm chỉnh

Từ điển Trung-Anh

variant of 像樣|像样[xiang4 yang4]