Có 1 kết quả:

xiàng yá

1/1

xiàng yá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ivory
(2) elephant tusk

Một số bài thơ có sử dụng