Có 1 kết quả:

xiàng xiàn

1/1

xiàng xiàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

quadrant (in coordinate geometry)