Có 1 kết quả:

háo mén

1/1

háo mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rich and powerful (families)
(2) aristocratic
(3) big shots

Một số bài thơ có sử dụng