Có 1 kết quả:

yù gào

1/1

yù gào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) variant of 預告|预告[yu4 gao4]
(2) to forecast
(3) to predict
(4) advance notice