Có 1 kết quả:

zhū péng gǒu yǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) dissolute companions
(2) disreputable comrades