Có 1 kết quả:

zhū liú gǎn

1/1

zhū liú gǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) swine influenza
(2) swine flu
(3) influenza A (H1N1)