Có 1 kết quả:

zhū liàn qiú jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) pig streptococcus
(2) streptococcus suis