Có 1 kết quả:

zhū liàn qiú jūn bìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

streptococcus suis (swine-borne disease)