Có 1 kết quả:

bào zi

1/1

bào zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) leopard
(2) CL:頭|头[tou2]