Có 1 kết quả:

chái láng hǔ bào

1/1

chái láng hǔ bào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) jackals, wolves, tigers and panthers (idiom)
(2) animals who are dangerous to man and cattle
(3) fierce and cruel people