Có 1 kết quả:

mào hé xīn lí

1/1

Từ điển Trung-Anh

the appearance of unity, but divided at heart (idiom); seeming harmony belies underlying disagreement