Có 1 kết quả:

bèi duō luó shù ㄅㄟˋ ㄉㄨㄛ ㄌㄨㄛˊ ㄕㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Talipot palm (Corypha umbraculifera), whose leaves were used as writing media