Có 1 kết quả:

bèi sī

1/1

bèi sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bass (loanword)
(2) bass guitar
(3) Bes or Bisu, Egyptian protector god of households