Có 1 kết quả:

bèi kér

1/1

bèi kér

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 貝殼|贝壳[bei4 ke2]