Có 1 kết quả:

Bèi ěr gé lè

1/1

Từ điển Trung-Anh

Belgrade, capital of Serbia (Tw)