Có 1 kết quả:

Bèi ěr fǎ sī tè

1/1

Từ điển Trung-Anh

Belfast, capital of Northern Ireland