Có 1 kết quả:

Bèi yè sī

1/1

Bèi yè sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Bayes (name)
(2) Thomas Bayes (1702-1761), English mathematician and theologian