Có 1 kết quả:

bèi yè zōng

1/1

bèi yè zōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pattra palm tree (Corypha umbraculifera), whose leaves were used as paper substitute for Buddhist sutras