Có 1 kết quả:

bèi yè jīng

1/1

bèi yè jīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sutra written on leaves of pattra palm tree