Có 1 kết quả:

bèi lèi

1/1

bèi lèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shellfish
(2) mollusks