Có 1 kết quả:

bèi chǐ

1/1

bèi chǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pearly white teeth
(2) cowry