Có 1 kết quả:

zhēn nǚ

1/1

zhēn nǚ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) female virgin
(2) widow who does not remarry

Một số bài thơ có sử dụng