Có 1 kết quả:

fù shāng

1/1

fù shāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be wounded
(2) to sustain an injury