Có 1 kết quả:

fù hào

1/1

fù hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) negative value sign - (math.)
(2) minus sign