Có 1 kết quả:

fù lí zǐ

1/1

fù lí zǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) negative ion
(2) anion (physics)