Có 1 kết quả:

cái yuán gǔn gǔn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) profits pouring in from all sides (idiom)
(2) raking in money
(3) bonanza