Có 1 kết quả:

Gòng shān Dú lóng zú Nù zú Zì zhì xiàn ㄍㄨㄥˋ ㄕㄢ ㄉㄨˊ ㄌㄨㄥˊ ㄗㄨˊ ㄋㄨˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gongshan Derung and Nu autonomous county in Nujiang Lisu autonomous prefecture 怒江傈僳族自治州[Nu4 jiang1 Li4 su4 zu2 Zi4 zhi4 zhou1] in northwest Yunnan