Có 1 kết quả:

pín fá

1/1

pín fá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) impoverished
(2) lacking
(3) deficient
(4) limited
(5) meager
(6) impoverishment
(7) lack
(8) deficiency

Một số bài thơ có sử dụng