Có 1 kết quả:

pín fù chā jù

1/1

Từ điển Trung-Anh

disparity between rich and poor