Có 1 kết quả:

pín wú lì zhuī

1/1

Từ điển Trung-Anh

not even enough land to stand an awl (idiom); absolutely destitute